Giảng viên


September 10, 2017

CEO Lương Xuân Huy – Thành công đến từ niềm đam mê

Xuất phát từ đam mê và nguồn nhiệt huyết không bao giờ cạn, từng lăn xả, xông pha thực tế đến đúc rút được điểm yếu, […]